top of page

Novice Karate Group (ages 8 & up)

Public·83 members
Anatoly Terentyev
Anatoly Terentyev

Apkoppor: Vaccinera dig i tid och skydda dig mot smittan


Det upptäcktes först hos apor och fick därför namnet apkoppsvirus (engelska Monkeypox virus) och sjukdomen fick namnet apkoppor, men viruset har över tid framför allt hittats hos olika typer av gnagare i Central- och Västafrika. Sjukdomen bytte namn till mpox i Sverige 1 januari 2023 efter att WHO rekommenderat namnbytet. Arbete kring eventuellt namnbyte av viruset pågår men heter i nuläget som tidigare apkoppsvirus.
apkoppor vaccinEtt nytt sätt att ge vaccinet mot apkoppor gör att vaccinet räcker till fler personer. Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu vaccination som förebyggande behandling också till personer med en påtagligt hög risk att utsättas för apkoppsvirus. Andra smittskyddsåtgärder krävs dock även fortsatt för att bromsa spridningen av apkoppor.


Även om effekten fortfarande inte är fullt ut klarlagd och vaccin mot apkoppor inte har använts brett tidigare så rekommenderar den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA medlemsstaterna att erbjuda vaccinet till individer som har en påtagligt förhöjd risk att exponeras för apkoppor. EMA har vidare möjliggjort för att ge vaccinet Jynneos i överhuden i stället för under huden. Genom att ge vaccinet på detta vis räcker det med en betydligt mindre dos vaccin.


Detta gör att det vaccin som Sverige har fått av EU:s beredskapsmyndighet Hera kan räcka för att behandla fler personer mot apkoppor än de cirka 1 500 som Folkhälsomyndigheten tidigare har räknat med.


Sedan tidigare rekommenderar Folkhälsomyndigheten att vaccinet ges till personer som ingår i en smittspårning och som har haft nära fysisk kontakt med någon som har apkoppor, för att minska risken att sjukdomen bryter ut. Nu kan även personer med påtagligt hög risk att exponeras för apkoppsvirus erbjudas vaccination i förebyggande syfte, som så kallad preexpositionsprofylax (PrEP). För närvarande är det män som har sex med män och som har många sexuella kontakter som bedöms ha påtagligt hög risk att utsättas för apkoppsvirus.


Apkoppor vaccin biverkningar


Apkoppor vaccin dosering


Apkoppor vaccin effektivitet


Apkoppor vaccin förebyggande


Apkoppor vaccin graviditet


Apkoppor vaccin hur fungerar det


Apkoppor vaccin immunförsvar


Apkoppor vaccin Jynneos


Apkoppor vaccin kostnad


Apkoppor vaccin läkare


Apkoppor vaccin män som har sex med män


Apkoppor vaccin namn


Apkoppor vaccin nytta


Apkoppor vaccin ordination


Apkoppor vaccin pris


Apkoppor vaccin rekommendationer


Apkoppor vaccin riskgrupp


Apkoppor vaccin smittskydd


Apkoppor vaccin spridning


Apkoppor vaccin symptom


Apkoppor vaccin THL


Apkoppor vaccin tidtabell


Apkoppor vaccin tillgänglighet


Apkoppor vaccin utbrott


Apkoppor vaccin var kan man få det


Bästa apkoppor vaccinet


Behandling av apkoppor med vaccin


Hur länge håller apkoppor vaccinet


Hur ofta ska man ta apkoppor vaccinet


Hur snabbt verkar apkoppor vaccinet


Kan man få apkoppor trots vaccination


Kan man få smittkoppor av apkoppor vaccinet


Kan man ge apkoppor vaccinet till barn


Kan man ge apkoppor vaccinet till gravida kvinnor


Kan man ge apkoppor vaccinet till personer med allergi


Kan man ge apkoppor vaccinet till personer med nedsatt immunförsvar


Kan man ge apkoppor vaccinet till personer med sjukdomar


Kan man ge apkoppor vaccinet till personer som reser utomlands


Kan man ge apkoppor vaccinet till personer som tar andra mediciner


Kan man ge apkoppor vaccinet till personer som är äldre än 65 år


Skillnad mellan apkoppor och smittkoppsvaccin


Skillnad mellan Jynneos och Imvanex


Vad händer om man missar en dos av apkoppsvaccinet


Vad innehåller apkoppsvaccinet


Vad kostar apkoppsvaccinet


Vad ska man göra om man får biverkningar av apkoppsvaccinet


Varför behövs ett nytt sätt att ge apkoppsvaccinet


Varför finns det en global brist på apkoppsvaccinet


Tillgången är fortfarande begränsad. Det innebär att alla som riskerar att exponeras för apkoppor inte bedöms kunna erbjudas vaccin. Vilka individer som ska erbjudas vaccination avgörs av läkare på de mottagningar där vaccinet finns tillgängligt i regionerna.


Antalet fall av apkoppor ökar i Sverige, men med jämn ökningstakt. Enbart vaccin bedöms inte räcka för att bromsa utbrottet. Andra smittskyddsåtgärder behövs och är mycket viktiga även framöver, som tidig testning vid misstanke om att man kan ha blivit utsatt för smitta, och förhållningsregler och smittspårning vid konstaterade fall.


Populations have become more susceptible to mpox as a result of thetermination of routine smallpox vaccination, which offered somecross-protection in the past. Vaccination against smallpox with firstgeneration vaccinia virus-based smallpox vaccine was shown to be 85% effectivein preventing mpox in the past. Family and community members, health workersand laboratory personnel who were vaccinated against smallpox in childhood mayhave some remaining protection against mpox.


Many years of research haveled to development of newer and safer vaccines for smallpox, which may also beuseful for mpox. There are 3 vaccines against mpox, although availablein limited quantities, that some countries are recommending for vaccination ofpersons at risk.


Apkoppor är en virussjukdom som orsakas av apkoppsvirus, en art av ortopoxvirus. Sjukdomen har stora likheter med smittkoppor, en sjukdom som utrotades globalt 1980. Likt smittkoppor kännetecknas sjukdomen av små blåsor på kroppen. Det finns vaccin mot apkoppor, men inget som finns tillgängligt för allmänheten i dagsläget.


Symtomen på apkoppor är ofta relativt milda, men kan orsaka smärta och obehag. Vanliga symptom är blåsor på kroppen och i munnen, feber, svårigheter att äta och dricka, problem med avföring, svårigheter att kissa och svullna lymfkörtlar.


Vaccination mot smittkoppor har visat sig vara 85% effektivt mot apkoppor och leda till mildare sjukdomsförlopp. Första generationens smittkoppsvaccin finns inte tillgängligt för allmänheten då sjukdomen utrotades 1980. Ett nyare och modifierat vaccin som ges i två doser togs fram för att hindra smittspridning av apkoppor 2019.


Det finns alltså ett fungerande vaccin mot apkoppor, men inget som i dag är godkänt i Europa. Sverige har under sommaren 2022 fått ett mindre antal doser av vaccinet, som är godkänt i USA och Kanada, donerat av EU. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram rekommendationer för hur för dessa doser ska prioriteras.


Genom att injicera apkoppsvaccinet i överhuden i stället för subkutant räcker det med en mindre dos för att ge en skyddande effekt. Folkhälsomyndigheten utökar därför sina rekommendationer för vilka som kan ges vaccinet till att omfatta även personer med påtagligt hög risk för att utsättas för smitta.


Vaccinet som används tillverkas av det danska företaget Bavarian Nordic och går under namnet Imvanex i EU och Jynneo i USA. Sverige har, av EU:s beredskapsmyndighet Hera, tilldelats vaccin som med tidigare vaccinationsteknik bedömdes räcka till cirka 1 500 personer.


Enligt en ny rekommendation från Folkhälsomyndighetens kan nu även personer med en påtagligt hög risk att utsättas för viruset få vaccin som förebyggande behandling, så kallad preexpositionsprofylax. Tidigare har vaccinet endast erbjudits till personer som har varit exponerade för smittan.


Det nya dossnålare sättet innebär att man ger vaccinet intradermalt, vilket betyder att man ger det alldeles under hudens yttersta lager. Vaccinet är egentligen godkänt att ges subkutant, under huden. Intradermalt räcker det med en dos på 0,1 ml medan subkutan vaccinering kräver en dos på 0,5 ml.


Den grupp som bedöms ha en påtagligt hög risk att utsättas för apkoppsvirus är för närvarande män som har sex med män och som har många sexuella kontakter. Alla som riskerar att exponeras för apkoppor kan i nuläget inte erbjudas vaccin då tillgången fortfarande är begränsad. Det är läkare på mottagningar där vaccinet finns tillgängligt som avgör vilka personer som ska få vaccin.


Det vaccin som används är från början framtaget mot smittkoppor, men har nyligen godkänts i EU även mot apkoppor. Det har dock hittills inte använts brett mot apkoppor och det är därför inte klarlagt hur effektivt det faktiskt är mot sjukdomen. Vaccinet går under namnet Imvanex i EU och Jynneo i USA.


Folkhälsomyndighetens bedömning är att det inte räcker med enbart vaccin för att bromsa utbrottet i Sverige. Även andra smittskyddsåtgärder, som tidig testning vid misstanke om att man har blivit utsatt för smitta, förhållningsregler samt smittspårning vid konstaterade fall, är viktiga.


Du som är aktuell för vaccination blir kontaktad via appen Alltid öppet med sms eller per telefon för att boka tid. Vaccinet är kostnadsfritt. Erbjudandet gäller bara dig som blir kontaktad av vården, man kan alltså inte boka vaccination själv i nuläget.


- Region Stockholm har som mål att alla individer som riskerar att drabbas av apkoppor ska erbjudas vaccinering. I nuläget är vaccintillgången begränsad, så vi prioriterar utifrån medicinska behov och riktlinjer. Men vi ser fram emot att kunna bredda erbjudandet till fler, så snart tillgången på vaccin är bättre, säger Elda Sparrelid chefläkare, Region Stockholm.


Folkhälsomyndigheten rekommenderar att erbjuda vaccinering till män som har sex med män och som har många sexuella kontakter. Inom denna målgrupp är det personer som har ökad risk för att utveckla allvarlig sjukdom vid exposition för apkoppsvirus som erbjuds vaccin först.


Region Stockholm kommer därefter kunna erbjuda vaccination till män som har sex med män och som lever med hiv eller som får förebyggande behandling mot hiv och som har många sexuella kontakter. Här är det individer som har haft en sexuellt överförbar sjukdom senaste halvåret som prioriteras för vaccination.


- Dessa individer blir kontaktade av den verksamhet som utför smittspårning. Man kan alltså inte själv boka tid för vaccination om man tror att man varit i kontakt med en smittad person, berättar Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare, Region Stockholm


- De som kontaktas av smittspårare erbjuds vaccination med en eller två doser, utifrån en medicinsk bedömning. Vaccinet är i dessa fall mest effektivt om det ges inom fyra dagar från smittotillfället, men kan i vissa fall ges upp till 14 dagar efteråt, säger Maria.


Du som är man, har sex med män och har många sexuella kontakter kan från och med den 6 oktober själv anmäla intresse för att vaccinera dig mot apkoppor. Anmälan görs i appen Alltid öppet. Läs mer om vaccinationen mot apkoppor och hur du går tillväga på 1177.


Hälsomyndigheter världen över söker nu nya vaccinstrategier mot apkoppor för att kunna bekämpa utbrottet trots begränsad tillgång på vaccin. Igår meddelade USA:s läkemedelsmyndighet FDA att den beslutat rekommendera en ändrad vaccinationsteknik för att få det begränsade antalet tillgängliga doser av apkoppsvaccinet Jynneo att räcka till fler. Och nu rapporterar Reuters att EU:s läkemedelsmyndighet EMA undersöker möjligheten att gå samma väg.


I EU är vaccinet godkänt mot apkoppor under namnet Imvanex. Det ges som två doser med minst 28 dagars mellanrum. Vaccinet är utformat för att ges subkutant, under huden. Men den teknik som nu införs när det gäller vuxna i USA och som även EMA överväger är att i stället ge vaccinet ytligare, mellan hudlager (intradermalt). Då räcker det med en mindre mängd vaccin och en dosflaska kan räcka till fem i stället för en vaccination.


En sådan dossparande vaccinationsmetod har enligt Reuters tidigare använts för andra vacciner, bland annat poliovaccin, men är inte studerad när det gäller apkoppsvaccinet. FDA bedömer dock att metoden bör kunna fungera.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page